Chi tiết

Thông báo V/v: Học bổ sung các học phần thực hành cho sinh viên khóa 13 khoa Điều Dưỡng và sinh viên học lại các học phần tiếng Trung Quốc 1,2,3,4

Thông báo V/v: Học bổ sung các học phần thực hành cho sinh viên khóa 13 khoa Điều Dưỡng và sinh viên học lại các học phần tiếng Trung Quốc 1,2,3,4

Thông báo V/v: Học bổ sung các học phần thực hành cho sinh viên khóa 13 khoa Điều Dưỡng và sinh viên học lại các học phần tiếng Trung Quốc 1,2,3,4

Xem chi tiết Tại đây

TKB chi tiết